متادون؛ شایع‌ترین مسمومیت دارویی در کودکان

مصرف اشتباهی متادون شایع‌ترین مسمویت دارویی درکوذکان است که خطر مرگ را به دنبال دارد.

متادون؛ شایع‌ترین مسمومیت دارویی در کودکاندکترفرنقی متخصص مسمومیت دارویی بیمارستان لقمان در گفتگو با  خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران گفت:مسمویت های دارویی یکی ازشایع ترین مسمویت ها درکودکان می باشند که اغلب به خاطر شکل ظاهری داروها ویا یه علت اشتباه والدین در نگه داری داروها ایجادمیشوند وکودک با خوردن آن ها دچارمسمومیت می شود.

وی افزود: متاسفانه مسمومیت با متادون یکی ازخطرناک ترین ودرعین حال دارای  بیشترین امار دربین مراجعین به بخش مسمومیت اطفال می باشد ،وان هم به خاطر نگهداری غلط این ماده در خانه می باشد(ریختن شربت متادون در شیشه آب معدنی)وچون ازلحاظ ظاهری شربت متادون شبیه آب می باشد کودک به اشتباه ان را مطرف میکند.

دکترفرنقی افزود: اگر کودک به موقع به مراکزدرمانی منتقل شود با خنثی کننده های موجود دربیمارستان مسمومیت قابل جبران میشود اما اگربه موقع کودک منتقل نشود بانوشیدن فقط یک جرعه ازشربت متادون با قطع دستگاه تنفس روبرومیشود که نرسیدن اکسیژن به مغزدرنهایت به انواع اختلالات مغزی وتشنج ودر نهایت مرگ کودک منجرخواهد شد.

دکترفرنقی متخصص مسمومیت های دارویی ادامه می دهد: مسمومیت درکوکان همچنین با موادسوزاننده وانواع شوینده ها نیز ایجاد می شود( به خاطر جذابیت بسته بندی این مواد ورنگ های شاد انها) بنابراین والدین کودک باید این مواد را ازدسترس کوکان دورنگه دارند ودر صورت مصرف کودک بدون معطلی فورا کودک را به نزدیک ترین مرکزدرمانی منتقل کنند.

منبع :