برنامه‌ی راهبردی یک برنامه‌ی مشخص

انجام هر کاری نیازمند یک نقشه و یک برنامه‌ی مشخص است.

برنامه‌ی راهبردی یک برنامه‌ی مشخص

انجام هر کاری نیازمند یک نقشه و یک برنامه‌ی مشخص است.

حضور در کانون نیز با یک نقشه‌ی خیلی دقیق به نام برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها کنترل می‌شود و جلو می‌رود. برنامه‌ی راهبردی هیچ تناقضی با برنامه‌ی مدرسه ندارد بلکه دقیقاً برای همگام شدن با مدرسه و موفقیت هم در مدرسه و هم در آزمون‌هاست.

مطالعه را در طی دو هفته تا آزمون بعدی بر اساس برنامه‌ی راهبردی برنامه‌ریزی کنید که این امر باعث می‌شود با مدرسه نیز همگام باشید و تمام مطالب تدریس‌شده در مدرسه را کاملاً مرور و مطالعه کنید تا عقب‌افتادگی و جمع شدن مباحث رخ ندهد و گام به گام با تدریس مدرسه جلو بروید و طبق برنامه‌ی  راهبردی مطالعه کرده و خود را در آزمون‌ها محک بزنید تا همواره در حال تقویت نقاط قوت خود و رفع نقاط ضعف‌تان باشید.

به مسیر و نقشه‌ی برنامه‌ریزی‌شده در کانون که همان برنامه‌ی راهبردی است پایبند باشید تا به هدف مشخص خود که موفقیت در مدرسه و نیز آزمون‌هاست برسید.