اهمیت درس خواندن در آغاز سال تحصیلی

با شروع سال تحصیلی سعی کنید هر روز ساعت مطالعاتی خود را افزایش دهید و اجازه ندهید مطالب درسی انباشته شود.

اهمیت درس خواندن در آغاز سال تحصیلی

با شروع سال تحصیلی سعی کنید هر روز ساعت مطالعاتی خود را افزایش دهید و اجازه ندهید مطالب درسی انباشته شود.

برخی از دانش‌آموزان دقیقاً نمی‌دانند در ابتدای سال که تدریس دبیران و امتحانات هنوز خیلی جدی شروع نشده چه مطالعه‌ای داشته باشند. همواره سه اولویت اصلی و کلی برای مطالعه داشته باشید. ابتدا درس آن روز را که دبیر تدریس کرده است در همان روز به طور کوتاه مرور و مطالعه کنید. سپس به سراغ درس فردا بروید که ممکن است امتحان یا پرسش از آن داشته باشید یا حتی درس فردا را پیش‌خوانی کنید یا مرور کنید تا برای دنباله‌ی تدریس دبیر آماده باشید. سپس برنامه‌ی راهبردی آزمون را بررسی کنید و دو درس از برنامه‌ی راهبردی را مطالعه کرده و تست بزنید. این روند را با حجم مطالعه‌ی مشخص تقسیم کنید و از همین ابتدای سال تحصیلی شروعی خوب و هدفمند داشته باشید.