اهمیت نمودار تعادل مطالعاتی برای هنرستانی‌ها (2)

پاسخ سؤالات مطرح‌شده در مطلب شماره‌ی 1 گامی در جهت رسیدن به فراشناختِ بهتر در شرایط شخصی مطالعاتی درس‌های تخصصی است.

اهمیت نمودار تعادل مطالعاتی برای هنرستانی‌ها (2)

پاسخ سؤالات مطرح‌شده در مطلب شماره‌ی 1 گامی در جهت رسیدن به فراشناختِ بهتر در شرایط شخصی مطالعاتی درس‌های تخصصی است. پیشنهاد می‌کنیم در زمان آماده‌سازی برای آزمون آتی، به مدت‌زمان بازه‌های مطالعاتی همه‌‌ی درس‌های اختصاصی که زیر خط تعادل قرار داند، یک ساعت اضافه کنید. به خاطر داشته باشید که حل تست به کمک کتاب‌های استاندارد قهوه‌ای کانون یکی از مهم‌ترین مراحل در مطالعه‌ی اصولی است. حل تست‌های استاندارد را در انتهای همین بازه‌های مطالعاتی تخصصی برنامه‌‌ریزی کنید.

ماهیت درس‌های تخصصی، با توجه به ویژگی محتوا و مطالب و هم‌چنین ضریب بسیار متفاوتی که نسبت به درس‌های عمومی دارند، باعث ایجاد تفاوت‌های مهمی در قیاس با درس‌های عمومی می‌شود. نیاز به ساعت مطالعه‌ی بیش‌تر و حل تست، آن‌هم بلافاصله در پایان مطالعه، از مهم‌ترین تفاوت‌هاست.

سطح دشواری سؤالات صرفاً یک برایند شخصی از سؤالات و بر اساس میزان مطالعه‌ی اولیه‌ی شماست. بدیهی است که با افزایش ساعت مطالعه‌ی درس‌های تخصصی، بر چالش سطح دشواری سؤالات غلبه خواهید کرد. ضریب درس‌های اختصاصی رشته‌ی خود را مد نظر داشته باشید و برای رسیدن به تعادل مطالعاتی، بازه‌ی مطالعه‌ی هفتگی خود برای هر درس را با ضرایب فوق (که معیار بسیار خوبی برای مشخص شدن میزان نیاز مطالعه در آن درس است) هماهنگ کنید.

افزایش مرور درس‌های تخصصی گروه هنرستان، در دو روز منتهی به آزمون، از جمله راهکار‌های بسیار مؤثر در افزایش درصد و تراز خواهد بود. نمودار تعادل مطالعاتی با همه‌ی سادگی خود، در قالب یک مستطیل و خطی در مرکز آن، یک مشاور بسیار حرفه‌ای است. هنرستانی‌های سخت‌کوش به نقش مشاوران حرفه‌ای برای موفقیت در آزمون سراسری‌شان واقف‌اند.