لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (12)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (12)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


on condition that: به شرط این‌که

Out of condition: ناخوش- ضعیف

Gym: باشگاه

Enjoy: لذت بردن از- برخوردار بودن از- بهره‌مند شدن از        

Join: عضو شدن- متصل کردن

Habit: عادت- خصلت- رسم

digest (n): خلاصه

Digest (v): هضم کردن

At the same time: به طور هم‌زمان

Express: بیان کردن- ابراز کردن- نشان دادن

Neither…..nor….: نه... نه...       

Result:  نتیجه

Result in something: منجر شدن به      

As a result : درنتیجه

خرید کتاب