لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (11)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (11)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


light (n): نور- روشنایی- چراغ

light (adj): سبک- خفیف- کم‌رنگ

brain: مغز- عقل

Skull: جمجمه

Define (v): تعریف کردن- معنی کردن- مشخص کردن

Definition (n): تعریف- توصیف

Suggest: پیشنهاد کردن- گفتن- حاکی بودن از

Regular: مرتب- منظم- ثابت

on a regular basis: به طور منظم

waste: هدر دادن- تضعیف کردن

serious: جدی- مهم

Seriously: به طور جدی- به‌سختی  

Perfectly: کاملاً- بسیار خوب

Focus: کانون- مرکز- موارد

Condition: شرط- وضعیت- حالت