لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (10)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (10)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Create:  خلق کردن- به وجود آوردن- ساختن

Lung:  شش- ریه

Bother:  اذیت کردن- ایجاد مزاحمت کردن    

Proud:  مغرور- بلندنظر- سربلند

In other words: به عبارت دیگر

Comprehension: درک مطلب

Mention: ذکر کردن- یادآوری- اشاره کردن

Basis: اساس- پایه- مبنا

Explain: توضیح دادن- شرح دادن

Summarize: خلاصه کردن 

Heading: عنوان- سرفصل

Inside: داخل

Chest: قفسه‌سینه- صندوق- جعبه

Reason: دلیل- عقل

Reasonable: منطقی- عاقل- مناسب