لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (9)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (9)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Function: عملکرد- وظیفه- نقش

Whether-if: آیا

Whether…or….: چه... چه...- که آیا... یا...

Store- keep: ذخیره کردن- در انبار نگه داشتن       

Fat: چربی- روغن               

Height: ارتفاع- بلندی- قد             

Extra: اضافی- بیش از حد معمول- فوق‌العاده

Material: ماده- جنس- پارچه- نوشت‌افزار    

Produce- make-manufacture: تولید کردن- ساختن- باعث شدن        

Skin: پوست- پوسته           

Excellent: عالی               

Own: خود- مال خود- داشتن          

Of one's own: از خود                

On one's own: تنها- به‌تنهایی                

Release:  آزاد کردن-رها کردن- منتشر کردن

خرید کتاب