لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (8)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (8)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Meet: ملاقات کردن- آشنا شدن- متصل شدن

Flexible: انعطاف‌پذیر- نرم- قابل تغییر        

Toe: انگشت پا         

Bend: خم شدن- خم کردن- پیچیدن 

Stretch: کشیدن- کش دادن- دراز کشیدن- دراز کردن

Trouble: زحمت- گرفتاری- درد سر- بیماری

Ask for trouble: دردسر ایجاد کردن (برای خود)    

Get into trouble: دچار درد سر شدن       

So that-in order that: تا این‌که            

Straight: مستقیم- مرتب- منظم     

Nutrient: ماده‌ی مغذی- ماده‌‌ی غذایی         

As: چون- هنگامی که- هر چه- به عنوان- مانند

Fuel: سوخت

Burn: سوختن- سوزاندن

Burn up: به طور کامل سوزاندن