پنجره‌ای باز به نام نقطه‌ی قوت

اکنون خود ما هستیم که باید تصمیم بگیریم چگونه ببینیم و چگونه عمل کنیم؟

پنجره‌ای باز به نام نقطه‌ی قوت

موفقیت می‌تواند یک نقطه باشد یا این‌که آن را یک فرایند در نظر بگیریم. همه‌ی ما نقاط قوت زیادی در زندگی آموزشی خود داریم. این نقاط قوت می‌تواند یک درس، یک مبحث یا یک روش مطالعه باشد. اما آن‌چه در این میان اهمیت دارد، دیدن این نقاط قوت است. توجه به نقاط قوت بدون شک منجر به عمیق‌تر شدن آن نقطه‌ی قوت و همین‌طور تعمیم آن به درس‌ها و بخش‌های دیگر زندگی ما شود.

اکنون خود ما هستیم که باید تصمیم بگیریم چگونه ببینیم و چگونه عمل کنیم؟

نقاط قوت ما پنجره‌ای باز در مقابل ما هستند که دنیای سرسبزتر و زیباتر را در مقابل چشمان ما می‌گشایند و همین نگاه کردن و دیدن نقاط قوت، می‌تواند منجر به تکثیر آن شود.

اما باید تصمیم بگیریم. باید خودمان بخواهیم.