روز از نو و روزی از نو!

روز از نو و روزی از نو! باز هم منتظر شب بود تا کم‌کار‌ی‌اش را جبران کند.

روز از نو و روزی از نو!

چشمانش را بست. خوابش گرفته بود اما نمی‌خواست مطالعه‌اش را به پایان برساند. امروز دیر از خواب بیدار شده بود و از طرفی بعدازظهر هم کم‌کاری کرده بود و می‌خواست هر طور شده آخر شب آن را جبران کند.

دستی بر چشمانش کشید! نیمه شب بود و او می‌خواست تا دو ساعت بعد هم بیدار بماند و درس بخواند.

روی تختش دراز کشید تا با آرامش بیش‌تری این دو ساعت را مطالعه کند.

کتابش را دوباره باز کرد. هنوز چند دقیقه‌ای نخوانده بود که فکر و خیال به سراغش آمد.

خودش را می‌دید که از سر در دانشگاه تهران وارد می‌شود و به کلاس درس می‌رود. صندلی‌اش را هم انتخاب کرده بود. ردیف اول! نه. آن‌جا خیلی در چشم استاد خواهم بود. بهتر است در صندلی‌های آخر بنشینم.

زمان می‌گذشت و او هم‌چنان در حالی که کتاب در مقابلش باز بود، در فکر فرو رفته بود.

یک لحظه به خودش آمد و از خواب بیدار شد. ظهر شده بود.

روز از نو و روزی از نو! باز هم منتظر شب بود تا کم‌کار‌ی‌اش را جبران کند.