برنامه‌ی راهبردی همسو با آزمون‌های مستمر و کلاسی

این مطالعه، هم به تثبیت یادگیری مطالب گذشته می‌انجامد و هم در یادگیری مطالب درسی جدید که به مطالب قبلی وابسته‌اند، مؤثر خواهند بود.

برنامه‌ی راهبردی همسو با آزمون‌های مستمر و کلاسی

آزمون‌های مستمر و کلاسی که در طول نیم‌سال اول و قبل از امتحانات پایان نیم‌سال اول در همه‌ی مدارس و توسط دبیران محترم برگزار می‌شود، بسیار بااهمیت بوده و انگیزه‌ای است برای مطالعه‌ی بیش‌تر و مستمر روی مباحث گذشته که ممکن است تا حدودی فراموش شده باشند.

این مطالعه، هم به تثبیت یادگیری مطالب گذشته می‌انجامد و هم در یادگیری مطالب درسی جدید که به مطالب قبلی وابسته‌اند، مؤثر خواهند بود.

از طرف دیگر برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها، به‌خصوص در ایستگاه‌های جبرانی و پروژه‌هایی که مطالب گذشته را نیز تا حدی پوشش می‌دهند، در همین راستا جهت‌دهی شده است. برنامه‌ی راهبردی همواره همسو با آزمون‌های مستمر و کلاسی است و باعث پویایی و به‌روز ماندن شما خواهد شد؛ بنابراین همیشه آماده‌اید و همواره از هر آزمون کلاسی در مدرسه استقبال می‌کنید.