درختی می‌کارم در روز دانش‌آموز

روز دانش‌آموز را به روز گفت‌وگو با هم تبدیل کنیم.

درختی می‌کارم در روز دانش‌آموز

روز دانش‌آموز، روز گفت‌وگو با دانش‌آموز است. گفت‌وگو، دانش است. با گفت‌وگوست که دانش به ثمر می‌نشیند و بارور می‌شود. گفت‌وگو مهارت است و با تمرین و تکرار به دست می‌آید؛ یعنی ما گفت‌وگو را با تکرارِ گفت‌وگو یاد می‌گیریم.

وقتی گفت‌وگو به عادت تبدیل شد، بیش از هر چیز دیگری از آن لذت می‌برید؛ چون به تجربه درمی‌یابید که گفت‌وگو مانند رودخانه‌، جریانی دائم و بی‌وقفه دارد، موردی یا مقطعی نیست، همیشگی است و همیشه از داشتن آن نهایت لذت را می‌برید. کوشش برای ایجاد همدلی و همراهی، زیباترین بذری است که در زمین گفت‌وگو می‌کاریم و سبز می‌کنیم.

روز دانش‌آموز را به روز گفت‌وگو با هم تبدیل کنیم.