میز مطالعه‌ی خود را مختص درس خواندن کنید

عدم تمرکز شما هنگام درس خواندن به این دلیل است که در مکانی که برای مطالعه در نظر گرفته‌اید غیر از درس خواندن به امور دیگر می‌پردازید.

میز مطالعه‌ی خود را مختص درس خواندن کنید

عدم تمرکز شما هنگام درس خواندن به این دلیل است که در مکانی که برای مطالعه در نظر گرفته‌اید غیر از درس خواندن به امور دیگر می‌پردازید.

 اگر خود را عادت دهید که وقتی پشت میز مطالعه هستید فقط درس بخوانید شرطی می‌شوید.

سعی کنید اگر هنگام مطالعه، فکری به ذهنتان خطور کرد، از پشت میز بلند شوید و به جای دیگری بروید. از تلفن همراه خود استفاده نکنید و برای پاسخ دادن به جایی دور از میز مطالعه بروید. از خوردن میوه و هر خوراکی دیگر در مکان مطالعه بپرهیزید. میز مطالعه‌ی خود را مختص درس خواندن کنید نه امور دیگر. این کار باعث می‌شود که ذهن شما شرطی شود و زمانی که پشت میز مطالعه قرار می‌گیرید، فقط به درس خواندن توجه داشته باشد.