راه‌های تثبیت آموخته‌ها (2)

بازنگری ارزیابی یکی از راه‌هایی است که می‌توان آموخته‌های خود را به تثبیت رساند.

راه‌های تثبیت آموخته‌ها (2)

بازنگری ارزیابی یکی از راه‌هایی است که می‌توان آموخته‌های خود را به تثبیت رساند. در فاصله‌ی دو هفته‌ای آزمون‌ها، بعد از مطالعه‌ی هر مبحث از برنامه‌ی راهبردی با ارزیابی‌های متعدد سرنخ‌ها را کشف کنید تا با ارزیابی، آموخته‌های‌تان را کنترل کرده و به تثبیت برسانید.

تنظیم فاصله‌ی هر بار ارزیابی به عهده‌ی خود شماست و به این بستگی دارد که در برنامه‌ی شخصی به چه میزان تمرین و تست قرار دهید، هر مبحث به چندین بار مرور نیاز دارد و شما در هر بار مرور چه‌ میزان تست کار می‌کنید.

مبحث برنامه‌ی راهبردی

تاریخ تکرار در برنامه‌ی راهبردی

تقسیم تست‌های کتاب آبی

تعداد تقسیم‌بندی برای ارزیابی

هر مبحث از برنامه‌ی راهبردی را مشخص کنید و با اشراف بر برنامه، تعداد تکرارهای هر مبحث را از برنامه مشخص کنید و با مراجعه به منبع تست خود، تعداد تست‌ها را بر تعداد مرورهای برنامه‌ی راهبردی تقسیم کنید تا تعداد ارزیابی هر مبحث به دست آید.