راه‌های تثبیت آموخته‌ها (1)

هنگامی که در آزمون به مطالب و مباحثی به‌درستی جواب می‌دهید نشان می‌دهد که این آموخته‌ها را تثبیت کرده‌اید.

راه‌های تثبیت آموخته‌ها (1)

هنگامی که در آزمون به مطالب و مباحثی به‌درستی جواب می‌دهید نشان می‌دهد که این آموخته‌ها را تثبیت کرده‌اید.

دسته‌ی دیگر از آموخته‌های شما مطالبی هستند که پاسخ اشتباه داشته‌اید. هر اشتباه خود جزئی از یادگیری است به شرط آن‌که تحلیل و ارزیابی شده و به یادگیری کامل تبدیل شود. دسته‌ی دیگر داده‌ها و اطلاعات شما در حیطه‌ی مطالب خاموش قرار دارند. این مطالب هنگام مطالعه در بخش ادراک در نقطه‌ی کور مطالعه واقع شده‌اند. شناسایی تمام یادگیری‌ها فقط با آزمون دادن امکان‌پذیر است. آزمون‌های برنامه‌ای امکان این را برای شما فراهم می‌سازد تا هر دو هفته یک‌بار آموخته‌ها و داده‌های‌تان را دسته‌بندی کنید و در کتاب خودآموزی بنویسید. با تحلیل و ارزیابی هر بسته‌ی تست آموخته‌های‌تان را تکمیل کنید تا روش‌های مطالعه را برای هر درس کشف کنید.