اهمیت مدیریت زمان در دوران مطالعه برای کنکور

در زمان آمادگی درسی برای کنکور، هیچ اصلی مهم‌تر، سرنوشت‌سازتر و بنیادی‌تر از «مدیریت زمان» نیست.

اهمیت مدیریت زمان در دوران مطالعه برای کنکور

زمان به‌سرعت می‌گذرد و لازم است که داوطلبان آزمون سراسری، نخستین و مهم‌ترین اصل در آمادگی درسی برای یک حضور موفق در این آزمون را بر «مدیریت زمان» در مطالعه‌ی درس‌های مختلف و استفاده‌ی حداکثری از اوقات خود در هر شبانه‌روز بگذارند.

در زمان آمادگی درسی برای کنکور، هیچ اصلی مهم‌تر، سرنوشت‌سازتر و بنیادی‌تر از «مدیریت زمان» نیست.

البته منظور ما از مدیریت زمان، صرفاً تأکید داوطلبان بر کمیّت ساعات و اوقاتی نیست که آن را به مطالعه یا تست‌زنی اختصاص می‌دهند؛ بلکه در این موقعیت، همراهی کیفیت با کمیت مطالعه و یادگیری، مورد نظر ماست که داوطلب در زمان‌بندی درست مطالعه، اطلاعات خود را نیز تثبیت کند.