در فایل پیوست نکته‌های مبحث رونویسی ( یکی از ریز موضوع های مهم مبحث پروتئین سازی) ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
مرور مباحث فیزیک پایه
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : حسین ناصحی