آموزش نکته‌های رونویسی(زیست‌شناسی)

زیست شناسیدر فایل پیوست نکته‌های مبحث رونویسی ( یکی از ریز موضوع های مهم مبحث پروتئین سازی) ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه