میلاد منصوری: آموزش نکته‌های احتمال (ریاضی تجربی)

احتمال

میلاد منصوری: آموزش نکته‌های احتمال (ریاضی تجربی)

احتمال از مباحث مهم در کنکور تجربی است.

تعداد سؤال کنکور در این مبحث قابل ملاحظه است.

دو فصل از سال سوم و چهارم دبیرستان نیز به این مبحث اختصاص دارد.


در فایل پیوست نکته‌های میانگین در احتمال ضمیمه شده است.