نوروز 96

میلاد منصوری: آموزش نکته‌های احتمال (ریاضی تجربی)

احتمالاحتمال از مباحث مهم در کنکور تجربی است.

تعداد سؤال کنکور در این مبحث قابل ملاحظه است.

دو فصل از سال سوم و چهارم دبیرستان نیز به این مبحث اختصاص دارد.


در فایل پیوست نکته‌های میانگین در احتمال ضمیمه شده است. 

فایل های ضمیمه
هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده