برنامه‌ی هفتگی

برنامه‌ی هفتگی مناسب از لازمه‌های خوب درس خواندن است. برای یک برنامه‌ریزی مناسب به نکته‌های زیر توجه کنید.

برنامه‌ی هفتگی

برنامه‌ی هفتگی مناسب از لازمه‌های خوب درس خواندن است. برای یک برنامه‌ریزی مناسب به نکته‌های زیر توجه کنید:

1) آخر هفته، پیش‌بینی برنامه‌ی هفته‌ی بعدی انجام شود.

2) به هر درس با توجه به ضریب و حجمش در کنکور در طی هفته زمان تعلق بگیرد.

3) هر درس با توجه به ضریب و حجمش بین ۲ الی ۴ روز در هفته پخش شود.

4) همه‌ی درس‌های عمومی و اختصاصی در طی هفته باید مطالعه شود.

5) بهتر است مطالعه‌ی هر درس در همان روزی که تدریس می‌شود انجام شود.

6) در حد امکان تعداد تست‌های قابل انجام در هر درس در طی هفته پیش‌بینی شود.

7) درس‌هایی که در روز بعد امتحان گرفته می‌شود در شب امتحان به صورت وقت‌گیر مطالعه نکنید.

8) در صورت وجود وقت، روی درس‌هایی که دبیر فعلاً تدریس نمی‌کند برنامه‌ای پیش‌بینی شود.