ریاضی چهارم را با کانون همراه کنید

دانش‌آموزان سال چهارمی برای پاسخ‌گویی به امتحانات کلاسی و پایان ترم ناگزیر به مطالعه‌ی دقیق مطالب کتاب و حل مسائل آن هستند.

ریاضی چهارم را با کانون همراه کنید

با توجه به اهمیت درس ریاضی در گروه کنکوری‌های انسانی و ارزش آن در تراز و سبقت از همتایان کافی است  با توجه به بودجه‌بندی کنکور (7 سؤال از مباحث: دنباله‌ی اعداد 2 سؤال، لگاریتم 1 سؤال، جدول‌‌سازی 2 سؤال، احتمال مقدماتی 2 سؤال) نگاه ویژه‌ای به کتاب داشته باشید.

دانش‌آموزان سال چهارمی برای پاسخ‌گویی به امتحانات کلاسی و پایان ترم ناگزیر به مطالعه‌ی دقیق مطالب کتاب و حل مسائل آن هستند. از طرفی به دلیل مباحث مستقل در این کتاب نیاز به زمینه‌ی مطالعاتی کتاب‌های سال گذشته به طور کامل ندارند. کافی است مباحث اتحاد تجزیه و فرمول کلی را مرور کنند. این برگ برنده‌ی آن‌ها محسوب می‌شود. کافی است در کنار مطالب تشریحی با تهیه‌ی کتاب آبی ریاضی انسانی که شامل سؤالات کنکور است تسلط تستی خود را بهتر کرده و خود را با برنامه‌های کانون همراه سازند. با ویژگی پوششی بودن مباحث آزمون‌ها به‌راحتی پاسخ‌گوی این سؤالات خواهند بود و فاصله‌ی بین خود و رقبا را زیادتر می‌کنند.