بانک سؤالات من

سؤالاتی را که پاسخ ناقص داده‌ام در صفحه‌ی کتاب علامت می‌زنم و در اولین فرصت به یادگیری مجدد آن می‌پردازم و بعد از ارزیابی، آن‌ها را داخل پوشه قرار می‌دهم.

بانک سؤالات من

هر ساله از ابتدای مهرماه، مادر پوشه‌ای به نام برگه‌های امتحانی درست می‌کند و من مقید هستم هر شب قبل از امتحان از نمونه‌سؤالات کتاب پرتکرار تمرین حل کنم و بعد از امتحان به کمک مادرم سؤالات را دسته‌بندی می‌کنیم و سؤالاتی را که مشابه آن‌ها در کتاب پرتکرار هست با علامت ستاره جدا می‌کنیم که من در شب‌های آینده به ویژه در شب‌های امتحانات پایان ترم آن‌ها را حل کنم.

سؤالاتی را که پاسخ ناقص داده‌ام در صفحه‌ی کتاب علامت می‌زنم و در اولین فرصت به یادگیری مجدد آن می‌پردازم و بعد از ارزیابی، آن‌ها را داخل پوشه قرار می‌دهم.

این کار دو فایده دارد: اولاً با یادگیری مباحث ناقص، آن‌ها را کاملاً می‌آموزم و به شب امتحان موکول نمی‌کنم و با تمام سؤالات شبیه آن که در کتاب پرتکرار وجود دارد آشنا و مسلط می‌شوم. دیگر آن‌که برای خودم بانک سؤال درست کرده‌ام که در روزهای امتحانی برای تسلط بهتر از آن‌ها سؤال طرح می‌کنم و با نمونه‌سؤالات معلم آشنایی کامل‌تری پیدا می‌کنم. با این روش توانستم سال گذشته‌، نمرات کامل بگیرم.