برای موفقیت به آرامش نیاز دارید

اضطراب نیروی تفکر را ضعیف می‌کند، کارایی حافظه را مختل می‌کند، تمرکز حواس را به هم می‌زند.

برای موفقیت به آرامش نیاز دارید

اضطراب نیروی تفکر را ضعیف می‌کند، کارایی حافظه را مختل می‌کند، تمرکز حواس را به هم می‌زند.

 مهم‌ترین تأثیر منفی اضطراب هنگام مطالعه، عدم درک صحیح مطالب و تأثیر منفی آن در جلسه‌ی امتحان، عدم یادآوری صحیح مطالب درسی است. نداشتن اعتمادبه‌نفس، ضعف اراده، بی‌نظمی، حجم زیاد مطالب، یادآوری شکست‌های گذشته باعث ایجاد دلهره و اضطراب می‌شود. حفظ خونسردی و آرامش هرگز به معنای بی‌خیالی نیست بلکه به معنی هوشیاری با تمرکز حواس و بدون دلهره است. اضطراب کم برای مطالعه و موفقیت لازم است؛ زیرا شخص را به تحرک و فعالیت وامی‌دارد.