قورباغه‌ی تو کی می‌پرد؟

پنج قورباغه در برکه‌ای زندگی می‌کنند. یک قورباغه تصمیم می‌گیرد بپرد.

قورباغه‌ی تو کی می‌پرد؟

پنج قورباغه در برکه‌ای زندگی می‌کنند. یک قورباغه تصمیم می‌گیرد بپرد.

سؤال:  چند قورباغه در برکه باقی می‌ماند؟

جواب: 5 تا

تعجب نکنید؛ چون تصمیم گرفته‌ است؛ انجام که نداده است.

قورباغه‌ی وجودت چه زمانی می‌پرد؟ تصمیم تو چگونه است؟ فقط تصمیم می‌گیری یا به دنبال اجرا‌ی تصمیم هستی؟

بین تصمیم و اجرا کردن، خطی است به نام سخت‌کوشی و تلاش. نویسنده‌ی تواناییِ زندگی‌ات باش. برای نوشتن پاراگراف موفقیت باید پاراگراف تصمیمت را به پاراگراف سخت‌کوشی سنجاق کنی. منتظر فردا نمان. امروز تو همان فردای دیروزت بود که منتظر آمدنش بودی. تصمیم بگیر و بپر.

تفاوت برنده و بازنده در عمل و بی‌عملی است.