کارنامه‌ی آزمون؛ مجموع پاسخ‌های شما

یک جدول کوچک و مهم در کارنامه‌ی آزمون وجود دارد که تعداد پاسخ‌های صحیح، پاسخ‌های اشتباه و تعداد کل سؤالات آزمون را نشان می‌دهد.

کارنامه‌ی آزمون؛ مجموع پاسخ‌های شما

یک جدول کوچک و مهم در کارنامه‌ی آزمون وجود دارد که تعداد پاسخ‌های صحیح، پاسخ‌های اشتباه و تعداد کل سؤالات آزمون را نشان می‌دهد. مجموع سؤالاتی که پاسخ داده‌اید (چه پاسخ‌های صحیح و چه پاسخ‌های اشتباه) را با مجموع سؤالات آزمون مقایسه کنید. اگر تفاوت زیاد باشد دو معنی دارد: یا شما دانش‌آموز بسیار محافظه‌کاری هستید و قدرت سر و کله زدن با سؤالات را ندارید یا مباحث را به‌خوبی یاد نگرفته‌اید. پس با تمرین بیش‌تر، هم تسلط بر مباحث و هم اعتمادبه‌نفستان را بیش‌تر کنید.

اگر تفاوت این دو عدد بسیار کم باشد، اول به تعداد پاسخ‌های اشتباهتان نگاه کنید. چنان‌چه پاسخ‌های نادرست زیادی ندارید (مثلاً 10 پاسخ نادرست در 150-140 سؤال)، به خودتان امیدوار باشید که مسیر درستی را در پیش گرفته‌اید؛ اما اگر پاسخ‌های اشتباهتان تعداد بیش‌تری را تشکیل می‌دهند مواظب باشید! در این حالت باید گفت که بر مطلب درسی تسلط ندارید و سؤالات شک‌دار زیادی را پاسخ داده‌اید. اغلب دانش‌آموزان ریسک‌پذیر وقتی به مباحث آزمون نرسند یا زمان کافی برای تمرین و تثبیت و تسلط بر مطالب را نداشته باشند با این مشکل روبه‌رو می‌شوند.

می‌توانید این جدول را برای هر درس به صورت جداگانه رسم کنید و از اطلاعات آن برای شناسایی نقاط قوت و ضعفتان استفاده کنید.

ما بدون شما جایی نمی‌رویم. آماده‌ی رسیدن به قله شوید.

خرید کتاب