نقاط کور را سطحی نخوانید

برای مثال از اتحادها و تجزیه از کتاب اول دبیرستان به طور مستقیم سؤال طرح نمی‌شود ولی از این بخش در دنباله‌های حسابی و هندسی در گروه انسانی، 2 سؤال طرح می‌شود.

نقاط کور را سطحی نخوانید

عادت رایج در بین دانش‌آموزان این است که ابتدا ساعت مطالعه را برحسب بودجه‌بندی و بارم امتحانی می‌نویسند و اجرا می‌کنند و زمانی را برای یادگیری مباحثی که در چند سال اخیر سؤال طرح نشده در نظر نمی‌گیرند. در نگاه کلی این روش خوب است در صورتی که به مباحثی که از آن‌ها در چند سال گذشته سؤال طرح نشده بی‌تفاوت نباشند. یادگیری این مباحث که به‌اصطلاح نقاط کور گفته می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با تغییر طراح سؤال امکان طرح سؤال ایجاد می‌شود و از طرفی پیوستگی بین مباحث کتاب موجب عدم  تسلط بر مبحث بعدی می‌شود. مباحث طوری هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند.

برای مثال از اتحادها و تجزیه از کتاب اول دبیرستان به طور مستقیم سؤال طرح نمی‌شود ولی از این بخش در دنباله‌های حسابی و هندسی در گروه انسانی، 2 سؤال طرح می‌شود.