یادگیری مؤثرتر با ارزیابی هر چهار گزینه‌ی یک تست

سؤالاتی را که پاسخ درست داده‌اید نیز مورد ارزیابی قرار دهید؛ زیرا ممکن است نکته‌ای در دفترچه‌ی پاسخ آمده باشد که شما به آن دقت نکرده‌اید.

یادگیری مؤثرتر با ارزیابی هر چهار گزینه‌ی یک تست

بسیاری از دانش‌آموزان در ارزیابی آزمون‌ها فقط به گزینه‌ی صحیح نگاه می‌کنند و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند در حالی که برای یادگیری بیش‌تر لازم است هر چهار گزینه را مورد بررسی قرار دهید؛ زیرا با بررسی گزینه‌های نادرست، نکات بیش‌تری خواهید آموخت و با بررسی این گزینه‌ها کم‌تر در دام آموزشی خواهید افتاد. حتی این نکات را هم در کتاب خودآموزی یادداشت کنید.

سؤالاتی را که پاسخ درست داده‌اید نیز مورد ارزیابی قرار دهید؛ زیرا ممکن است نکته‌ای در دفترچه‌ی پاسخ آمده باشد که شما به آن دقت نکرده‌اید.