تحلیل آزمون 8 آبان دوم دبیرستان: درس‌های عمومی

میانگین درصد پاسخ‌گویی دانش‌آموزان در دروس مختلف، به شرح زیر است:

تحلیل آزمون 8 آبان دوم دبیرستان: درس‌های عمومی