تحلیل آزمون 8 آبان دوم دبیرستان: درس‌های عمومی

میانگین درصد پاسخ‌گویی دانش‌آموزان در دروس مختلف، به شرح زیر است:اسیدو باز از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی