آزمون 8 آبان دوم دبیرستان چطور بود؟

دانش آموزان گرامی....

آزمون 8 آبان دوم دبیرستان چطور بود؟

آزمون 8 آبان دوم دبیرستان چطور بود؟


درس ریاضی برای همه‌ی محدوده‌های ترازی آزمون متعادلی بوده‌است.

درس هندسه  برای ترازهای 4750، 5500 و 6250 به اندازه‌ی 1 واحد ساده‌تربوده و برای تراز 7000 متعادل بوده است.

درس شیمی برای ترازهای 4750، 5500 و 6250 به اندازه‌ی 1 واحد دشوارتر بوده و برای تراز 7000 متعادل بوده است.

درس آمار و مدل‌سازی برای تراز 4750 متعادل و برای ترازهای دیگر یک واحد دشوارتر بوده است.

درس فیزیک برای ترازهای 4750، 5500 و 7000 به اندازه‌ی 1 واحد دشوار و برای تراز 6250 دو واحد دشوارتر بوده است.


آزمون 8 آبان دوم دبیرستان چطور بود؟

درس ریاضی برای ترازهای4750، 6250 و 7000 آزمون متعادلی بوده‌ و برای تراز 5500 یک واحد دشوارتر بوده است.

درس هندسه  برای  همه‌ی محدوده‌های ترازی آزمون متعادل بوده است.

درس شیمی برای ترازهای 4750، 5500 و 6250 متعادل بوده و برای تراز 7000 یک واحد ساده‌تر  بوده است.

درس زیست شناسی برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد دشوار و برای بقیه ی محدوده‌های ترازی آزمون متعادل بوده است.

درس فیزیک برای همه‌ی محدوده‌های ترازی به اندازه‌ی 1 واحد دشوارتر بوده است.

محیا اصغری