تحلیل آزمون 8 آبان - سوم معماری

تحلیل آزمون معماری

تحلیل آزمون 8 آبان - سوم معماری


با سلام خدمت شما عزیزان و خسته نباشید از آزمون در یک روز خوب و پر برکت بارانی


در اولپوزش بابت تاخیر در مورد تحلیل آزمون مهرماه، مثل همیشه برآنیم که با ارایه گزارشو تحلیل آزمون، کمک موثری در ارزیابی خودتان در طول یک سال تحصیلی داشته باشیم.


و اماآزمون 8 آبان


این آزموندر بین 717 شرکت کننده، نتایج زیر به همراه داشته است:


متوسطدرصد دروس به شرح زیر بوده است:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

49%

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

38%

عناصر و جزییات

40%

شناخت مواد و مصالح

32%

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

33%

تاسیسات ساختمان

34%


که مشخصاست، آشنایی یا بناها آسان ترین و شناخت موارد سخت ترین درس در پاسخگویی شماعزیزان بوده است.


تعدادداوطلبانی که در در درس 100 درصد زده اند:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

9

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

-

عناصر و جزییات

11

شناخت مواد و مصالح

2

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

1

تاسیسات ساختمان

10


سوالاتدشوار در هر درس نیز به شرح زیر بوده است:


نام درس

درصد

نام درس

درصد

آشنایی با بناهای تاریخی

-

ترسیم فنی و نقشه کشی معماری

172-175-176

عناصر و جزییات

145

شناخت مواد و مصالح

111-113-121-122

مبانی طراحی معماری و هنرهای تجسمی

152-158-160-161

تاسیسات ساختمان

-