برای کدام کتاب خود پشتیبان ویژه می‌خواهید...؟

پشتیبانی ویژه‌ی کتاب برای دانش آموزانی که درس می‌خوانند ولی به دلیل نداشتن کتاب‌های کانون،پیشرفت کافی ندارند،پشتیبانی ویژه‌ی کتاب در نظر گرفته ایم.

برای کدام کتاب خود پشتیبان ویژه می‌خواهید...؟

دانش آموزان با تراز بالای 6000 پاسخ دهند.

                                                      پشتیبانی ویژه ی کتاب 

برای دانش آموزانی که درس می خوانند ولی به دلیل نداشتن کتاب های کانون،پیشرفت کافی ندارند.

271- اگر درخواست پشتیبانی ویژه ی کتاب های کانون را دارید،یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

1) برای کتاب های ریاضی/فیزیک/ ادبیات و عربی اختصاصی کانون نیاز به پشتیبانی ویژه دارم.                    

2) برای کتاب های زیست/شیمی/ منطق و فلسفه کانون نیاز به پشتیبانی ویژه دارم.                 

3) برای کتاب های عمومی کانون نیاز به پشتیبانی ویژه دارم.

4) من کتاب های کانون را دارم ولی نیاز به پشتیبانی ویژه ی کتاب هم دارم.


دانش آموزان با تراز زیر 6000 پاسخ دهند.

                                                  پشتیبانی ویژه ی کتاب  

272- اگر درخواست پشتیبانی ویژه ی کتاب های کانون را دارید،یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

1) برای کتاب های ریاضی/فیزیک/ ادبیات و عربی اختصاصی  کانون نیاز به پشتیبانی ویژه دارم.                    

2) برای کتاب های زیست/شیمی/ منطق و فلسفه کانون نیاز به پشتیبانی ویژه دارم.                 

3) برای کتاب های عمومی کانون نیاز به پشتیبانی ویژه دارم.

4) من کتاب های کانون را دارم ولی نیاز به پشتیبانی ویژه ی کتاب هم دارم.


نسترن توکلی