اهدای 6 دستگاه رایانه به مجتمع فرهنگی ام الائمه در ایوان

اهدای 6 دستگاه رایانه به مجتمع فرهنگی ام الائمه در ایوان ایلام

اهدای 6 دستگاه رایانه به مجتمع فرهنگی ام الائمه در ایوان

از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی، 6 دستگاه رایانه به مجتمع فرهنگی تربیتی ام الائمه در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام اهدا شد.

هزینه رایانه های اهدایی 91/800/000 ریال ( 9 میلیون و 180 هزار تومان) می باشد که 76/500/000 ریال(7 میلیون و 650 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 15/300/000 ریال(یک میلیون و 530 هزار تومان) نیز از سوی آقای یاسمی نماینده بنیاد در شهرستان ایوان پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 373 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.


اهدای 6 دستگاه رایانه به مجتمع فرهنگی ام الائمه در ایوان