جمع‌بندی نکته‌های گوارش - زیست‌شناسی

زیست پایه

جمع‌بندی نکته‌های گوارش - زیست‌شناسی

مبحث گوارش یکی از مهم‌ترین مبحث‌های زیست شناسی دبیرستان است.

در کنکور چند سال اخیر تعداد سوال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. (بدون در نظر گرفتن سؤال‌های ترکیبی، سه یا چهار سؤال مستقیم)


در مطلب پیوست در 26 صفحه نکته‌های این مبحث به صورت نکته و تست جمع‌بندی شده است.


فایل های ضمیمه