نکات برنامه نویسی سی شارپ

کاراکترهای کنترلی کاراکترهای ترکیبی هستند که با یک بک اسلش (\) شروع می‌شوند و به دنبال آنها یک حرف یا عدد می‌آید و یک رشته را با فرمت خاص نمایش می‌دهند.

نکات برنامه نویسی سی شارپ

کاراکترهای کنترلی

کاراکترهای کنترلی کاراکترهای ترکیبی هستند که با یک بک اسلش (\) شروع می شوند و به دنبال آنها یک حرف یا عدد می آید و یک رشته را با فرمت خاص نمایش می دهند. برای مثال برای ایجاد یک خط جدید و قرار دادن رشته در آن می توان از کاراکتر کنترلی n\ استفاده کرد :

نکات برنامه نویسی سی شارپ

مشاهده کردید که کامپایلر بعد از مواجهه با کاراکتر کنترلی n\ نشانگر موس را به خط بعد برده و بقیه رشته را در خط بعد نمایش می دهد.

 متد()WriteLine هم مانند کاراکتر کنترلی n\ یک خط جدید ایجاد می کند، البته بدین صورت که در انتهای رشته یک کاراکتر کنترلی n\ اضافه می کند :

نکات برنامه نویسی سی شارپ

کد بالا و کد زیر هیچ فرقی با هم ندارند :

نکات برنامه نویسی سی شارپ

متد () Write کارکردی شبیه به ()WriteLine دارد با این تفاوت که نشان گر موس را در همان خط نگه می دارد و خط جدید ایجاد نمی کند. جدول زیر لیست کاراکترهای کنترلی و کارکرد آنها را نشان می دهد :

نکات برنامه نویسی سی شارپ

برای ایجاد فاصله بین حروف یا کلمات از  t\ استفاده می شود : 

نکات برنامه نویسی سی شارپ