هر بلور سماق سی هزار گلبول قرمز خونی می‌سازد

خوردن سماق تازه باعث مسمومیت می‌شود. بنابراین فقط باید خشک آن را مصرف نمود.

هر بلور سماق سی هزار گلبول قرمز خونی می‌سازدبه گزارش خبرنگار کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، هربلور سماق دارای سی هزار اتم است که هر اتم باعث ساخت گلبول قرمز خونی می شود.

رنگ قرمز سوخته سماق از وجود دازیتنینوزن است که باعث از بین بردن هر نوع سلول سرطانی می شود.

مصرف سماق با غذا باعث جلوگیری از جذب چربی ها می شود.

سماق باعث رفع آلزامیر به دلیل وجود اندوسیتوز در آن است.

منبع :

خرید کتاب