تست تألیفی برای آمادگی در آزمون 8آبان (ریاضی)

ریاضی

تست تألیفی برای آمادگی در آزمون 8آبان (ریاضی)

در فایل پیوست 10 سؤال به همراه پاسخ کاملاً تشریحی برای آمادگی شما در مبحث احتمال ضمیمه شده است.

نویسنده: مجتبی لشینی

فایل های ضمیمه