تست تألیفی برای آمادگی در آزمون 8آبان (ریاضی)

ریاضیدر فایل پیوست 10 سؤال به همراه پاسخ کاملاً تشریحی برای آمادگی شما در مبحث احتمال ضمیمه شده است.

نویسنده: مجتبی لشینی

فایل های ضمیمه