تحلیل و ارزیابی، مهم‌ترین قسمت آزمون است

تنها آزمون دادن کافی نیست. شما زمانی از آزمون نتیجه می‌گیرید که آن را تحلیل کنید.

تحلیل و ارزیابی، مهم‌ترین قسمت آزمون است

تنها آزمون دادن کافی نیست. شما زمانی از آزمون نتیجه می‌گیرید که آن را تحلیل کنید.

 تحلیل آزمون را در رأس کار خود قرار دهید. بهتر است ارزیابی آزمون از جلسه‌ی آزمون شروع شود. با اجرای تکنیک‌های «ضربدر و منها» و «ف، ش، م، ن» در آزمون سؤالات را طبقه‌بندی ‌کنید و با تشخیص نوع سؤالات بعد از آزمون به بررسی آن‌ها بپردازید و سؤالات را تفکیک و در کتاب خودآموزی یادداشت ‌کنید.

با این کار می‌توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در هفته‌ی بعد برنامه‌ی منسجم‌تری طراحی کنید.