شما قهرمان هستید اما...

قهرمان‌ها تصویر ایده‌آل ما برای یک فرد و زندگی موفق هستند؛ انسان‌های بزرگی که کارهای بزرگی انجام داده‌اند.

شما قهرمان هستید اما...

قهرمان‌ها تصویر ایده‌آل ما برای یک فرد و زندگی موفق هستند؛ انسان‌های بزرگی که کارهای بزرگی انجام داده‌اند.

قهرمان یک انسان معمولی است که خودش را با ربات اشتباه نگرفته است. برای کارهای متفاوت زمان جداگانه‌ای در نظر می‌گیرد. پذیرفته است که به موقع بیدار شدن به برنامه و زندگی‌اش ریتم منظمی می‌دهد. در هر مرحله از زندگی تنها یک هدف داشته، یک برنامه را در پیش گرفته و فقط به آن فکر کرده است.

شما هم قهرمان هستید اما لازم است تصویر درستی از قهرمان در ذهنتان داشته باشید. هیچ قهرمانی چند کار متفاوت که حواس مشترکی (حواس پنج‌گانه) را درگیر می‌کند، هم‌زمان انجام نمی‌دهد. شاید حتی یک ربات هم نتواند هم‌زمان فیلم ببیند، با تلفن همراه کار کند و درس بخواند. در پایان هم ادعا کند که برای هر سه کار، تمرکز و تسلط کامل داشته است. این زندگی متعلق به شماست. از موفقیت شما شادی و افتخارش نصیب ما می‌شود ولی کامیابی‌اش فقط برای شماست. پس قهرمانانه گام بردارید! یک هدف را انتخاب کنید و همه‌ی کارهای خود را در راستای آن برنامه‌ریزی کنید.

قهرمانان! این گوی و این میدان.