نگاه به گذشته و دفتر برنامه‌ریزی

تعدادی از دانش‌آموزان دفتر برنامه‌ریزی را به طور کامل و دقیق تکمیل نمی‌کنند. به نظر شما علت چیست؟

نگاه به گذشته و دفتر برنامه‌ریزی

تعدادی از دانش‌آموزان دفتر برنامه‌ریزی را به طور کامل و دقیق تکمیل نمی‌کنند. به نظر شما علت چیست؟

مهم‌ترین علت آن است که این دانش‌آموزان وقتی صفحه‌ای از دفتر برنامه‌ریزی پر کردند و رد شدند دیگر هیچ گاه به آن صفحه برنمی‌گردند.

این در حالی است که مهم‌ترین و اصلی‌ترین ویژگی دفتر برنامه‌ریزی نگاه به گذشته است. ما باید هر بار برای برنامه‌ریزی به هفته‌های گذشته نگاه کنیم و از آن‌ها درس بگیریم و با توجه به هدفی که داریم برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.