کتاب خودآموزی و اهمیت تکمیل آن

فرض کنید از صفحه‌ی 1 تا 20 کتاب فیزیک قرار است 3 سؤال در کنکور بیاید. حال آزمون‌های کانون را بررسی می‌کنیم.

کتاب خودآموزی و اهمیت تکمیل آن

فرض کنید از صفحه‌ی 1 تا 20 کتاب فیزیک قرار است 3 سؤال در کنکور بیاید. حال آزمون‌های کانون را بررسی می‌کنیم:

آزمون اول، صفحه‌ی 1 تا 10: 10 سؤال

آزمون دوم، صفحه‌ی 1 تا 15: 10 سؤال

آزمون سوم، صفحه‌ی 1 تا 20: 10 سؤال

و در کل آزمون‌های جمع‌بندی از این قسمت 10 سؤال در آزمون‌ها بیاید.

دقت کنید 35 سؤال برای این 20 صفحه به شما داده شد و این یعنی اصلاً دیگر سؤالی وجود ندارد که در کنکور به شما بدهند و مشابه این 35 سؤال نباشد؛ پس به احتمال زیاد، آن 2 سؤال کنکور جزء همین 35 سؤال خواهد بود.

ما برای آن‌که از این تشابه بالا استفاده کنیم فقط کافی است آزمون‌ها را ارزیابی کرده و کتاب خودآموزی را تکمیل کنیم. فراموش نکنید که کامل کردن کتاب خودآموزی دقیقاً یعنی نزدیک شدن به هدفتان در کنکور سراسری.