در هفته چند ساعت مطالعه‌ی درس شیمی لازم است؟

برای یک دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی که در هفته، دو روز خالی دارد و چهار روز به مدرسه می‌رود، حداقل 6 ساعت مطالعه‌ی شیمی در هفته، کم‌ترین میزان مطالعه است که می‌توان در نظر گرفت.

در هفته چند ساعت مطالعه‌ی درس شیمی لازم است؟

برای یک دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی که در هفته، دو روز خالی دارد و چهار روز به مدرسه می‌رود، حداقل 6 ساعت مطالعه‌ی شیمی در هفته، کم‌ترین میزان مطالعه است که می‌توان در نظر گرفت. زمان مطالعه‌ی هر درس در برنامه‌ی مطالعه‌ی هفتگی ما با توجه به حجم و ضریب آن‌ها در کنکور در برنامه‌ریزی لحاظ می‌شوند. علاقه یا عدم علاقه‌ی ما به یک درس، نقشی در ساعت مطالعه‌ی ما ندارد. برای حفظ کردن مطالب، آمادگی جسمی شما با دیگران فرقی ندارد پس با این تلقین‌های بی‌مورد، آمادگی روحی خود را خراب نکنید و به رتبه‌ی خود ضربه نزنید. درس‌هایی را که علاقه ندارید در اولین جلسه‌ی مطالعه‌ی خود قرار دهید و به آخرهای شب که خسته هستید و حوصله‌ی کمی دارید منتقل نکنید. تعداد سؤال‌های کتاب‌های پیش‌دانشگاهی، سال سوم و سال دوم هر کدام حدود 12 سؤال در کنکور سراسری سال 91 و 92 بوده است. (شیمی 2، 11 تست و شیمی 3 و پیش هر کدام 12 تست). با توجه به این‌که ضریب کل درس‌ها یکسان است، ارزش کل سؤال‌ها با هم برابر است؛ البته این به معنای یکسان بودن محتوای علمی سه کتاب درسی نیست؛ اما در عمل باید ارزش کلی یکسانی برای مطالعه‌ی این سه کتاب در نظر گرفت.

یک خلاصه‌نویسی خوب در درس شیمی، به دسته‌بندی مطالب و به‌خاطرسپاری آن‌ها کمک زیادی می‌کند. بهتر است خلاصه‌نویسی روی فیش‌های جداگانه مثل فیش‌های جعبه‌ی لایتنر تهیه شود و بر روی هر فیش، مطالب در ارتباط با یک موضوع نوشته شود. خلاصه‌برداری باید پس از مطالعه‌ی عمیق صورت گیرد. بیش‌ترین کاربرد خلاصه‌های آماده‌‌شده، در دوران جمع‌بندی و دوره کردن مطالب خواهد بود. درپایان هر فصل یا بخش یک نمودار درخت حافظه‌ی یک‌صفحه‌ای ترسیم کنید.