برنامه‌ی راهبردی را تا می‌توانی نگاه کن

برنامه‌ی راهبردی را می‌گویم. آن‌قدر نگاهش کن، آن‌قدر مرورش کن که اگر چشمانت را ببندی بتوانی تمام آن را با جزئیات تصور کنی.

برنامه‌ی راهبردی را تا می‌توانی نگاه کن

برنامه‌ی راهبردی را می‌گویم. آن‌قدر نگاهش کن، آن‌قدر مرورش کن که اگر چشمانت را ببندی بتوانی تمام آن را با جزئیات تصور کنی و بدانی در چه زمانی و برای چه مبحث‌هایی چند بار مرور وجود دارد.

بدانی چند ایستگاه جبرانی وجود دارد، چند جمع‌بندی و در چه زمان‌هایی. تجزیه و تحلیلش کن. با تمام جزئیات زیر ذره‌بین کنجکاوی بگذارش تا بتوانی فلسفه‌ی وجودی‌اش را درک کنی و بتوانی عمیقاً بپذیری‌اش.

بتوانی در روزهای طلایی پاییز طلایی، بند بند پیکره‌ی برنامه‌ریزی‌ات را با تار و پود آن پیوند بزنی؛ پیوندی ناگسستنی میان دفتر برنامه‌ریزی‌ات و برنامه‌ی راهبردی ایجاد کنی. آن زمان است که می‌توانی بر اولین گام استوارت در جهت کسب موفقیت ببالی.