سکوی پرتاب

داستان از آن‌جا شروع می‌شود که قانون طلایی می‌تواند سکوی پرتاب باشد اگر همیشگی باشد.

سکوی پرتاب

اول سال بود و قانون طلایی درس هر روز را همان روز خواندن. احتمالاً همگی توانسته‌اید این کار مهم را انجام دهید و آن را در برنامه‌ی روزانه‌تان پیاده‌سازی کنید و قطعاً شاهد نتایج شگفت‌انگیزش بوده‌اید اما داستان سکوی پرتاب و قانون طلایی چیست؟

داستان از آن‌جا شروع می‌شود که قانون طلایی می‌تواند سکوی پرتاب باشد اگر همیشگی باشد. می‌توانید بهتر از قبل باشید اگر آن روزهایی که امتحان دارید و برنامه‌ی کاری و درسی سنگینی دارید نیز دست از اجرای این قانون طلایی برندارید. پس هوشیار باشید که اگر می‌خواهید در جرگه‌ی دانش‌آموزان برتر وارد شوید یا بمانید، باید در تمام روزهای مدرسه و کلاس، درس هر روز را همان روز بخوانید تا پیروزی را از آن خود سازید.