نکات اصول حسابداری2 - فصل2

نکته1 : وجوه نقد: وجوه مربوط به واحد‌های اقتصادی که بدون هیچ‌گونه شرط و

نکات اصول حسابداری2 - فصل2

نکات اصول حسابداری 2: فصل2


نکته1 : وجوه نقد: وجوه مربوط به واحد‌های اقتصادی که بدون هیچ‌گونه شرط و محدودیتی قابل دسترسی هستند و به عنوان اولین دارایی‌ جاری در ترازنامه قید می‌شوند.

نکته2 : خصوصیات وجوه نقد: وسیله‌ی معامله، به سهولت قابل استفاده و در مقابل هرگونه تعهدی محدودیت ندارد.

نکته3 : حساب صندوق: مخصوص ثبت وجوه نقد است و برای دریافت‌ها و پرداخت‌های آتی نگهداری می‌شود.

نکته4 : کسر و اضافی موجودی صندوق: اختلاف بین حساب صندوق و موجودی واقعیِ شمارش شده‌ی صندوق

نکات اصول حسابداری2 - فصل2

نکته5 : حساب تنخواه‌گردان: حساب بانک به دلیل امتیازات زیاد جانشین حساب صندوق می‌گردد؛ البته پرداخت‌های جزئی را با صدور چک انجام نمی‌دهند و در برخی موارد دریافت کنندگان وجوهِ جزئی از دیافت چک خودداری می‌کنند.

نکته6 : انواع روش‌های نگهداری حساب تنخواه‌گردان

ثابت:

در زمان وصول اسناد هزینه، حساب بانک بستانکار می‌شود.متغیر:

در زمان وصول اسناد هزینه، حساب تنخواه‌گردان بستانکار می‌شود.


نکته7 : اگر تنخواه‌گردان هزینه نشده باشد، در پایان دوره‌ی مالی با حساب بانک بسته می‌شود.

نکته8 : حساب بانک: به حساب جاری اطلاق می‌شود و حساب‌های پس انداز و سپرده‌گذاری در عناوین دیگر طبقه‌بندی می‌شوند.

نکته9 : چک: نوشته‌ای که به‌موجب آن صادرکننده، وجوهی را که نزد بانک دار، کلأ یا بعضأ مسترد ی به دیگری واگذار نماید.

نکته10 : محاسن استفاده از حساب بانکی: 1- امکان اعمال کنترل در مورد دریافت‌ها و پرداخت‌ها

                                                 2- استفاده از خدمات بانکی

                                                 3- ایمن بودن وجوه نقد

                                                4- ایجاد تسهیلات در خریدهای خارجی

                                               5- کسب اعتبار برای مشتریان

نکته11 : حسابداری چک‌های صادره در دفاتر مالی:

نکات اصول حسابداری2 - فصل2

نکته12 : صورت مغایرت بانکی: اختلاف بانکی دفاتر صاحب حساب و دفاتر بانک که به علت وجود اقلام باز و یا اشتباهات انجام گرفته است.

نکته13 : صورت مغایرت بانکی:

نکات اصول حسابداری2 - فصل2

ثبت‌های اصلاحی اشتباهات:

نکات اصول حسابداری2 - فصل2


                                                                                                                گردآورندگان:

                                                                                                              حسن عزیزی- زهره چوبدار

خرید کتاب