تجربی‌ها قبل از آزمون 8آبان این تستها را تمرین کنید / زیست

8اباندر فایل پیوست 50 سوال از مبحث‌های

پروتئین‌سازی + تکنولوژی زیستی (تا صفحه 33) + گوارش + تبادل گازها جهت آمادگی در آزمون 8 آبان ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه