من رنگ آبی را به دفتر برنامه‌ریزی‌ام اضافه می‌کنم

هم‌زمان با شروع سال تحصیلی، شاهد شور و انرژی بیش‌تری برای درس خواندن در دانش‌آموزان بودم.

من رنگ آبی را به دفتر برنامه‌ریزی‌ام اضافه می‌کنم

هم‌زمان با شروع سال تحصیلی، شاهد شور و انرژی بیش‌تری برای درس خواندن در دانش‌آموزان بودم. وقتی علت را جویا شدم، پی بردم دانش‌آموزان با توجه به پیش‌خوانی یکی از درس‌ها در ایام تابستان، با آمادگی بیش‌تری در کلاس درس حاضر شده‌اند.

به اتفاق اولیا و دانش‌آموزان قرار گذاشتیم که هر نفر یک یا دو درس را انتخاب کرده و همیشه قبل از تدریس معلم پیش‌خوانی کند. همه پذیرفتند اما بعضی اظهار داشتند ما این کار را اغلب در ابتدای سال تحصیلی شروع می‌کنیم اما با گذشت زمان و با توجه به زیاد شدن حجم درس‌ها، کنار می‌گذاریم. پس به این نتیجه رسیدم که باید یک ابزار وجود داشته باشد که این موضوع را پیوسته به آن‌ها یادآوری کند.

بعد از بررسی متوجه شدم بهترین ابزار یادآوری که همیشه با بچه‌ها همراه خواهد بود، دفتر برنامه‌ریزی است. ولی چگونه؟

متوجه شدم از امروز رنگ آبی را به دفتر برنامه‌ریزی اضافه کنیم. از دانش‌آموزان خواستم این جمله را کنار رنگ‌های دفتر برنامه‌ریزی یادداشت کنند.

«اگر درس روز بعد را پیش‌خوانی کردی آن خانه را آبی رنگ کن.»