جلسه‌ی آزمون (1)

اگر بتوانیم سطح دشواری سؤالات را به شکل یک کمیت علمی درآوریم، بدون شک در مجموعه‌ی کمیت‌های نسبی قرار خواهد گرفت.

جلسه‌ی آزمون (1)

اگر بتوانیم سطح دشواری سؤالات را به شکل یک کمیت علمی درآوریم، بدون شک در مجموعه‌ی کمیت‌های نسبی قرار خواهد گرفت. آزمونی که در برابرتان قرار دارد نسبت به وضعیت علمی شما تعیین سطح خواهد شد. احتمالاً بعد از هر آزمون به بررسی آمارهای سطح دشواری سؤالات (که بر اساس میزان پاسخ‌گویی همه‌ی شرکت‌کنندگان جمع‌آوری می‌شود) خواهید پرداخت ولی یک نکته‌ی مهم را به خاطر داشته باشید: نوع مطالعات اولیه‌ی شما مشخص‌کننده‌ی میزان سختی و آسانی سؤالات است.

با حضور در جلسه‌ی امتحان، روند ساده شدن آزمون شروع می‌شود. حلقه‌ی رابط میان میزان مطالعه تا آزمون موفق، نوع بازیابی این مطالب در قالب سؤالات آزمون است. یک دسته‌بندی کلی از سؤالات آزمون وجود دارد که به خاطر سپردن آن برای رسیدن به یک الگوی رفتاری مشخص در جلسه‌ی آزمون ضروری است:

- سؤالات ساده: سؤالاتی برای پاسخ‌گویی آنی، روحیه‌دهنده و نمره‌آور

- سؤالات شک‌دار و زمان‌بر: سؤالاتی که جزئی از بخش‌های مطالعاتی بوده ولی در جلسه‌ی آزمون بنا به هر علتی در همان لحظه‌ی خواندن سؤال قابل پاسخ‌گویی نیستند. حل این سؤالات زمان بیش‌تری نیاز دارند.

- سؤالات دشوار: سؤالاتی که نسبت به وضعیت مطالعه‌ی شما قابل پاسخ‌گویی نیستند و سؤالاتی برای پاسخ ندادن هستند.

این‌که در آزمون از هر کدام از گروه‌های سه‌گانه‌ی فوق چند سؤال وجود دارد، به میزان ساعت مطالعه و مرور شما وابسته است. افزایش ساعت مطالعه، تعداد بیش‌تری از سؤالات را برای‌تان قابل پاسخ‌گویی خواهد کرد و مرور مناسب مطالب باعث کاهش تعداد سؤالات گروه دوم می‌شود. موفقیت در ساختن یک آزمون ساده، به موفقیت در تشخیص صحیح گروه‌بندی سؤالات و ارائه‌ی رفتار آزمونی صحیح به تناسب گروه‌بندی سؤالات وابسته است.