با درخت دانش زمان یادگیری را کاهش دهید

امروزه با ترافیک بین شهری، هر کس زمان زیادی را در مسیر رفت و برگشت از خانه به مدرسه یا برعکس هدر می‌دهد.

با درخت دانش زمان یادگیری را کاهش دهید

امروزه با ترافیک بین شهری، هر کس زمان زیادی را در مسیر رفت و برگشت از خانه به مدرسه یا برعکس هدر می‌دهد.

 برای بازدهی بهتر آموخته‌ها تلاش کنید در این زمان، مطالب آموخته‌شده در کلاس را مرور کنید و مباحث را به روش درختی برای خود بازگو کرده و مفاهیم را به صورت شکل یا نماد در ذهن تصور کنید.

این کار دو ویژگی دارد: مانع هدر رفتن وقت می‌شود و زمان را در اختیار می‌گیرید و از نگاهی دیگر با دسته‌بندی مطالب، ذهن شفاف و منسجم می‌شود. در تمام بخش‌های درسی که فراگرفته‌اید متوجه میزان تسلط یا عدم تسلط بر آن می‌شوید که با در نظر گرفتن زمان مناسب، نواقص را کامل خواهید کرد.