تشریحی یا تستی؟

امسال تشریحی بخوانم یا تستی؟ برای امتحان نهایی بخوانم یا برای کنکور؟

تشریحی یا تستی؟

امسال تشریحی بخوانم یا تستی؟

برای امتحان نهایی بخوانم یا برای کنکور؟

این سؤالی است که اکثر دانش‌آموزان سوم دبیرستان می‌پرسند.

امسال یکی از مهم‌ترین سال‌های تحصیلی شما دانش‌آموزان سوم دبیرستان است؛ پس باید مفهومی بخوانید.

اگر سؤالات امتحان نهایی ده سال پیش را با سؤالات دو سال گذشته مقایسه کنید متوجه می‌شوید که بارم و بودجه‌بندی سؤالات خیلی به هم شبیه هستند اما تمام سؤالات مفهومی و ترکیبی شده‌‌اند و چون تأثیر امتحانات نهایی در کنکور بیش‌تر شده است، مصحح نیز دقیق‌تر و عیناً مثل پاسخ‌نامه، سؤالات شما را تصحیح می‌کند و اگر مفهوم سؤال را نوشته باشید، نمره‌ی سؤال را نمی‌گیرید و باید طبق پاسخ‌نامه جواب بدهید؛ دقیق و جامع.

بنابراین امسال مهم‌ترین مسئولیت شما این است که مفهومی یاد بگیرید و سعی کنید همه‌ی مفاهیم و فرمول‌ها را با اثبات بخوانید و با حل تمرین زیاد و تست زدن به تسلط کافی برسید.

بعد از این‌که مبحث را مفهومی یاد گرفتید و به تسلط رسیدید می‌توانید تست بیش‌تری کار کنید تا برای کنکور نیز آماده شوید.

پس امسال مفهومی درس بخوانید.