اعتمادبه‌نفس، مادر موفقیت است

اعتمادبه‌نفس، مادر موفقیت است. کسانی که اعتماد و اطمینان کافی به خود داشته و با ایمان به موفقیت، کار‌های خود را آغاز می‌کنند و به پایان می‌برند، کم‌تر روی شکست را می‌بینند.

اعتمادبه‌نفس، مادر موفقیت است

اعتمادبه‌نفس، مادر موفقیت است. کسانی که اعتماد و اطمینان کافی به خود داشته و با ایمان به موفقیت، کار‌های خود را آغاز می‌کنند و به پایان می‌برند، کم‌تر روی شکست را می‌بینند؛ اما بسیاری بر این باورند که اعتمادبه‌نفس یک موضوع ذاتی است. درواقع اعتمادبه‌نفس را نیز می‌توان مانند بسیاری از صفات پسندیده‌ی دیگر در خود پرورش و افزایش داد. برای ایجاد و تقویت اعتمادبه‌نفس، راه‌های عملی زیر را به شما پیشنهاد می‌کنم:

  • تقویت ارتباط با خداوند

  • یادآوری دارایی‌ها

  • شایستگی در عمل

  • افزایش اطلاعات عمومی

  • به کار بردن کلمات تأکیدی و تلقین به نفس

  • تمیز بودن و ظاهر آراسته

  • یادآوری نقاط درخشان